Array
(
  [path] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [url] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [subdir] => 
  [basedir] => /data/6/5/65a55a3a-9afa-4e5f-a590-a131f362814e/o4c.eu/sub/beta/wp-content/uploads
  [baseurl] => http://beta.o4c.eu/wp-content/uploads
  [error] => 
)
Sun/Java technologies – o4c

Sun/Java technologies

JAVA I. – Základy programovania v Jave

Software: Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE

Popis: Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s programovacím jazykom JAVA 2. Detailne sa preberajú jeho vlastnosti, pričom sa krok za krokom na príkladoch vysvetľuje syntax jazyka. Výučba prebieha v grafickom vývojovom prostredí NetBeans alebo Eclipse. Kurz obsahuje úvod do objektového programovania, kedže JAVA je objektový programovací jazyk. Poslucháč sa naučí základným programovacím princípom, oboznámi sa so základnými balíkmi funkcií Javy a organizácii zdrojových súborov (balíčky). Kurz obsahuje úvod do grafického systému Java – SWING a udalostného programovania.

Predpoklad: Orientácia vo Windows XP alebo Linux (aspoň minimálne skúsenosti s akýmkoľvek programovacím jazykom sú výhodou)

Profil: Absolvent získa vedomosti na samostatný vývoj jednoduchých JAVA aplikácií, pričom je ďalej samostatne študovať nové technológie vzťahujúce sa k programovaciemu jazyku JAVA.

Osnova kurzu:

Úvod do Javy (1.deň)

 • Všeobecné informácie o JAVA, prečo JAVA ?
 • Programovací jazyk JAVA a jeho vlastnosti.

Základy objektového orientovaného programovania (1.deň)

 • Úvod do objektov.
 • Princípy OOP (zapuzdrenie implementácie, polymorfizmus, dedičnosť).
 • Objektovo orientované programovanie v Jave.

Základy programovania v Jave (1.deň)

 • Vytvorenie jednoduchej aplikácie – Hello World.
 • Vytvorenie jednoduchého appletu.
 • Zoznámenie sa s vývojovým prostredím NetBeans alebo Eclipse.
 • Objekty a triedy v Jave, manipulácia s objektami.
 • Primitívne dátové typy.
 • Rozsahy platností identifikátorov a objektov.
 • Tvorba základnej kostry programu.
 • Komentáre, tvorba dokumentácie.

Základy programovania v Jave (2.deň)

 • Použitie Java operátorov (aritmetické, relačné, logické a bitové operátory, operátor if-else, operátor čiarka, pretypovanie).
 • Príkazy v Jave (if-else, while, do-while, for, switch, break, continue)
 • Inicializácia a rušenie objektov (preťažovanie metód, konštruktory, Garbage collector, inicializácia dát, inicializácia polí).
 • Skrývanie implementačných detailov (knižnice, riadenie prístupu – identifikátory public, private, protected).

Základy programovania v Jave (3.deň)

 • Opakované používanie tried, zapuzdrenie implementácie, polymorfizmus a zoskupovanie objektov (kompozícia, dedičnosť, pretypovanie nahor – upcasting, kľúčové slovo final, preťažovanie metód – overloading, abstraktné triedy a metódy).
 • Koncepcia balíkov (packages).
 • Rozhrania (interfaces) a vnútorné triedy.
 • Kolekcie v Jave (polia, množiny, hash tabuľky, mapy) a iterovanie cez kolekcie.

Základy programovania v Jave (4.deň)

 • Obsluha chýb výnimkami, try-catch-finally blok (definícia výnimiek, zachytávanie a spracovanie výnimiek, prepustenie výnimky – throws).
 • Vstupno-výstupný systém JAVA (základný vstup a výstup – InputStream, OutputStream, práca so súbormi – vytváranie, zápis a čítanie; I/O streamy).

Základy programovania grafického prostredia v Jave – SWING (5.deň)

 • Applety (štruktúra appletu).
 • Grafický výstup (prepojenie s kódom – dialógy a rámce, základné grafické elementy – čiara, obdĺžnik, kruh).
 • Výstup textu (použitie fontov a štýlov).
 • Okná (typy okien, konštruktory, otvorenie a zatvorenie okien, vlastnosti okien).
 • Zachytávanie udalostí (typy udalostí, prijímače udalostí – Listeners, zdroje udalostí, prehľad udalostí).
 • Udalosti nízkej úrovne (udalosti myši a klávesnice).
 • Vytváranie menu a podmenu.
 • Dialógy a využitie vrstiev (Layouts).
 • Dialógové elementy (Button, Choice, CheckBox, List, TextField, TextArea).

Cena:

Počet hodín: 5 dní

JAVA I. – efektívne programujeme v Jave

Software: Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE

Popis: Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s programovacím jazykom JAVA 2. Detailne sa preberajú jeho vlastnosti, pričom sa krok za krokom na príkladoch vysvetľuje syntax jazyka. Výučba prebieha v grafickom vývojovom prostredí NetBeans alebo Eclipse. Kurz obsahuje úvod do objektového programovania, keďže JAVA je objektový programovací jazyk. Poslucháč sa naučí základným programovacím princípom, oboznámi sa so základnými balíkmi funkcií Javy a organizácii zdrojových súborov (balíčky). Počas kurzu sa poslucháč zoznámi s postupmi, ako využívať Javu pri prístupe na databázu. Vysvetľuje sa pojem JDBC, základy jazyka SQL a Java knižnice, ktoré sa témy prístupu na databázu týkajú. Súčasťou kurzu je úvod do dnes často skloňovanej problematiky XML a XSLT. Vysvetľujú sa výhody popisného jazyka XML a JAVA nástroje, ktoré umožňujú prácu XML. Postupne sa preberajú základné typy XML parserov: SAX a DOM. Objasňuje sa využitie transformačného jazyka XSLT pre transformáciu XML dokumentov.

Predpoklad: orientácia vo Windows XP alebo Linux (aspoň minimálne skúsenosti s akýmkoľvek programovacím jazykom sú výhodou)

Profil: Absolvent získa vedomosti na samostatný vývoj jednoduchých JAVA aplikácií, pričom je ďalej samostatne študovať nové technológie vzťahujúce sa k programovaciemu jazyku JAVA.

Osnova kurzu:

Základy programovania v Jave (Deň 1 a deň 2)

 • Všeobecný úvod do objektovo orientovaných jazykov – Java ako objektovo orientovaný jazyk.
 • Základné štruktúry jazyka.
 • Vytváranie jednoduchých tried a objektov v Jave.
 • Dátové členy a metódy.
 • Popis Integrovaného vývojového vývojového prostredia NetBeans alebo Eclipse – workspace, projekty.
 • Jednoduché aplikácie. Výstup na konzolu.
 • Základné dátové typy. Kolekcie.
 • Výnimky a ich spracovanie.
 • Dedičnosť tried. Polymorfizmus.
 • Interfaces a abstraktné triedy.
 • Vstupno/výstupné operácie – základné triedy a metódy práce s nimi.
 • File, InputStreamy, OutputStreamy, Readery a Writery.

Prístup na databázu v Jave (Deň 3.)

 • Všeobecný úvod do SQL.
 • JDBC – všeobecný popis databázového rozhrania.
 • základné pojmy a princípy JDBC, triedy Connection, Statement,ResultSet
 • príklady pripojení k databáze, vykonávanie dopytov
 • aktualizácia dát v Jave / dopyty UPDATE, INSERT, DELETE
 • predpripravené dopyty (prepared statements)
 • transakcie

Java a XML (Deň 4.)

 • Všeobecný úvod do XML
 • Popis XML, tvorba veľmi jednoduchých XML dokumentov
 • Java a XML – úvodné pojmy
 • XML parsery
 • Document Object Model (DOM) – stromovo orientovaný spôsob reprezentácie XML. Príklady na používanie DOM
 • SAX – udalostne orientovaná reprezentácia XML. Príklady na používanie SAX

XSLT – EXtensible Stylesheet Language Transformations (Deň 5.)

 • Úvod do jazyka XSLT
 • XSLT – transformácia XML dokumentov

Cena:

Rozsah: 5 dní

JAVA II. – programovanie GUI pomocou SWING v detailoch, Java a SQL, pokročilé Java programovanie

Software: Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE

Popis: Cieľom kurzu je prehĺbiť poslucháčom znalosti programovacieho jazyka JAVA 2, oboznámiť ich s grafickým rozhraním SWING. Detailne sa preberajú témy ako práca s vláknami (Threads), identifikovanie objektov za behu (mechanizmus RTTI), klonovanie objektov. Poslucháč sa naučí základné postupy ako vytvárať grafické prostredie v Jave a prepájať ho s Java kódom. Preberajú základné princípy programovania grafického rozhrania SWING a najčastejšie používané grafické elementy. Počas kurzu sa poslucháč zoznámi s postupmi, ako využívať Javu pri prístupe na databázu. Vysvetľuje sa pojem JDBC, základy jazyka SQL a Java knižnice, ktoré sa témy prístupu na databázu týkajú. Súčasťou kurzu je úvod do dnes často skloňovanej problematiky XML. Vysvetľujú sa výhody popisného jazyka XML a JAVA nástroje, ktoré umožňujú prácu XML. Postupne sa preberajú základné typy XML parserov: SAX a DOM.

Predpoklad: Orientácia vo Windows XP/Linux, vedomosti na úrovni kurzu JAVA I. Výhodou je znalosť databázového jazyka SQL a vývojového prostredia NetBeans.

Osnova kurzu:

Java Programovanie v detailoch (1.deň, 2.deň)

 • Prehľad funkcií štandardných balíkov JAVA – java.io, java.util, java.text, java.math, java.lang. Cieľom je poukázať na často používané funkcie v Jave a programovacie techniky.
 • Vlákna (threads) – úvod do práce s vláknami, základné princípy, synchronizácia vlákien. Prístup na spoločný zdroj dát.
 • RTTI – identifikácia objektov počas behu programu, klonovanie tried.

Grafické aplikácie založené na JAVA (Swing) (2.deň)

 • Základné princípy programovania GUI v Jave (grafické knižnice Swing) – SMA (Separable Model Architecture), MVC (Model View Controller). Objasnenie princípu oddelenia dát od vizuálneho zobrazenia.
 • Udalostný model – spracovávanie udalostí v Swing.
 • Základné grafické elementy v príkladoch : JButton, JTextArea, JTree, JList, JComboBox, JTable, …
 • Dialógové okná (JDialog) – vytváranie dialógových okien, práca s dialógovými oknami.

JAVA a SQL – Prístup na databázu (3.deň)

 • všeobecný úvod do SQL
 • JDBC – všeobecný popis databázového rozhrania
 • základné pojmy a princípy JDBC, triedy Connection, Statement, ResultSet
 • príklady pripojení k databáze, vykonávanie dopytov
 • aktualizácia dát v Jave / dopyty UPDATE, INSERT, DELETE
 • predpripravené dopyty (prepared statements)

JAVA a XML – Spolupráca XML a JAVA, úvod do XSLT (4.deň, 5.deň)

 • Všeobecný úvod do XML
 • Popis XML, tvorba veľmi jednoduchých XML dokumentov
 • Java a XML – úvodné pojmy
 • XML parsery
 • Document Object Model (DOM) – stromovo orientovaný spôsob reprezentácie XML. Príklady na používanie DOM
 • SAX – udalostne orientovaná reprezentácia XML. Príklady na používanie SAX

Cena:

Rozsah: 5 dní

JAVA II. – programovanie GUI pomocou SWING v detailoch, Java a SQL, pokročilé Java programovanie

Software: Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE

Popis: Cieľom kurzu je prehĺbiť poslucháčom znalosti programovacieho jazyka JAVA 2, oboznámiť ich s grafickým rozhraním SWING. Detailne sa preberajú témy ako práca s vláknami (Threads), identifikovanie objektov za behu (mechanizmus RTTI), klonovanie objektov a internacionalizácia. Poslucháči sa naučia ako efektívne využívať logovanie pri vývoji a ladení vytvorených JAVA programov. Poslucháč sa naučí vytvárať grafické prostredie v Jave a prepájať ho s Java kódom. Detailne sa preberajú princípy programovania grafického rozhrania SWING a najčastejšie používané grafické elementy, spôsoby rozloženia elementov v okne (Layouts), vytváranie dialógov a samostatne spustiteľných aplikácií. Počas kurzu sa poslucháč zoznámi s postupmi, ako využívať Javu pri prístupe na databázu a zobrazovanie dát pomocou SWING.

Predpoklad: Orientácia vo Windows XP/Linux, vedomosti na úrovni kurzu JAVA I. Výhodou je znalosť databázového jazyka SQL a vývojového prostredia NetBeans.

Osnova:

Java Programovanie v detailoch (1.deň, 2.deň)

 • Prehľad funkcií štandardných balíkov JAVA – java.io, java.util, java.text, java.math, java.lang. Cieľom je poukázať na často používané funkcie v Jave a programovacie techniky.
 • Internacionalizácia – vytváranie jazykových mutácií a regionálnych nastavení s využitím tried Locale a ResouceBundle.
 • Vlákna (threads) – úvod do práce s vláknami, základné princípy, synchronizácia vlákien. Prístup na spoločný zdroj dát.
 • RTTI – identifikácia objektov počas behu programu, klonovanie tried.
 • Logovanie v JAVE (Log4J v prípade použitia JAVA 2, natívne funkcie Javy v prípade použitia JAVA 5.0).

Grafické aplikácie založené na JAVA (Swing) (3.deň, 4.deň)

 • Základné princípy programovania GUI v Jave (grafické knižnice Swing) – SMA (Separable Model Architecture), MVC (Model View Controller). Objasnenie princípu oddelenia dát od vizuálneho zobrazenia
 • Udalostný model – spracovávanie udalostí v Swing.
 • Základné grafické elementy v príkladoch : JButton, JTextArea, JTree, JList, JComboBox, JTable, …
 • Rozloženie grafických elementov v okne (dialógu)– Layouts. Popis jednotlivých typov vrstiev (Layout) a spôsobu vykresľovania grafických elementov na základe zvoleného typu vrstvy.
 • Dialógové okná (JDialog) – vytváranie dialógových okien, práca s dialógovými oknami.
 • Hlavné aplikačné okná – Popis základných typov aplikačných okien: SDI (jedno-oknové) a MDI (viac-oknové). Princípy ich vytvárania a práce s nimi.

Java, Swing a SQL (5.deň)

 • všeobecný úvod do SQL
 • JDBC – všeobecný popis databázového rozhrania
 • základné pojmy a princípy JDBC, triedy Connection, Statement, ResultSet
 • príklady pripojení k databáze, vykonávanie dopytov
 • aktualizácia dát v Jave / dopyty UPDATE, INSERT, DELETE
 • prepojenie Java Swing elementov a databázy

Cena:

Rozsah: 5 dní

JAVA – Technologický prehľad

Software: Eclipse, Java 1.5, Windows XP, MySQL, Tomcat

Popis:

Predpoklad:

Profil:

Osnova kurzu:

 • Základné vlastnosti a syntax programovacieho jazyka JAVA>
 • Vývojového prostredie Eclipse
 • Pokročilé vlastnosti programovacieho jazyka JAVA
 • Java Collection Framework (JCF)
 • Prehľad štandardných JAVA knižníc (JAVA 2)
 • Java Applets
 • Interfaces (Rozhrania)
 • Práca s objektami a reflekcia
 • Serializácia objektov
 • Java Beans
 • Spracovanie XML v JAVA
 • Java a databázy
 • Java Threads (vlákna)
 • Sieťové programovanie v Jave
 • Internacionalizácia, Resource bundles
 • Java WebStart (JWS)
 • SWING
 • SWT (Standart Widget Toolkit)

Cena:

Rozsah: 5 dní

JAVA pre mobilné zariadenia

Software: Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE

Popis: Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s programovaním mobilných zariadení na platforme JAVA 2 ME (Micro Edition). Najväčšou skupinou sú zariadení sú mobilné telefóny s podporou platformy JAVA a PDA zariadenia (Personal desktop assistent). Detailne sa preberajú programovacie techniky špecifické pre túto platformu, základné balíčky funkcií, grafické rozhranie a spôsob nasadenia vytvoreného programu. Výučba prebieha vo vývojovom prostredí NetBeans, ktoré umožňuje graficky modelovať mobilnú aplikáciu.

Predpoklad: Vedomosti na úrovni kurzu JAVA I., orientácia vo Windows XP alebo Linux

Profil: Absolvent získa programátorské zručnosti v oblasti mobilných zariadení. Ovláda celý proces tvorby aplikácie od 1. riadku kódu až po inštaláciu programu na mobilné zariadenie.

Osnova:

Java pre mobilné zariadenia

 • Architektúry J2ME
 • Midlety – Štruktúra a nasadenie J2ME aplikácie
 • Grafické používateľské rozhranie
 • Vysokoúrovňové rozhrania
 • Nízkoúrovňové rozhrania
 • J2ME a siete
 • Súborový systém
 • Praktické príklady

Cena:

Rozsah: 3 dni

JAVA web programovanie I.

Software: Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE

Popis: Programovací jazyk JAVA je silným nástrojom pre vývoj robustných internet/intranet aplikácií. Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov programovacím technikám potrebným pre webové programovanie pomocou Javy. Preberá sa architektúra klient-server a JAVA technológie, ktoré sa pri tejto architektúre využívajú. Predpoklad: vedomosti na úrovni kurzu JAVA I. a JAVA II., orientácia vo Windows XP alebo Linux Profil: Absolvent získa detailné vedomosti o využití Javy pri programovaní webových aplikácií založených na architektúre klient-server.

Osnova kurzu:

Inštalácie, konfigurácia, Úvod do webového programovania

 • Inštalácia a konfigurácia Tomcat.
 • Konfigurácia vývojového prostredia.

Klient-server technológie, servlety a JSP (Java Server Pages)

 • Klient-server architektúra.
 • Webový server a web kontajner.
 • Úvod do Java servletov.
 • Prepojenie business logiky a prezentačnej logiky aplikácie za pomoci servletov.
 • Rozhranie Servlet.
 • Request – Response (ServletRequest, ServletResponse).
 • Úvod do JSP (Java Server Pages).
 • JSP vs. Servlety.

JSP (Java Server Pages) v detailoch

 • Štruktúra JSP.
 • Platnosť JSP v rámci webovej aplikácie.
 • JSP tagy, JSP a Java kód.

Konfigurácia webového kontajnera Tomcat

 • Deployment deskriptor, WAR.
 • Filtre a listenery.
 • Architektúra riešenia bezpečnosti Tomcat.
 • Konfigurácia Tomcat z hľadiska prístupových práv.
 • Prepojenie s webovou aplikáciou.

Databázové rozhranie v JAVE

 • Stručný úvod do SQL.
 • Pripojenie na databázu – rozhranie JDBC.
 • Spracovanie dát nad databázou – INSERT / UPDATE / REMOVE

MVC (Model View Controller) framework Jakarta Struts

 • Dôvody použitia MVC pri webových aplikáciách.
 • Úvod do MVC (Model View Controller) a Jakarta Struts
 • Architektúra Jakarta Struts
 • Inštalácia a konfigurácia Jakarta Struts
 • Validácia vstupných formulárov.
 • Internacionalizácia.
 • Java Beans – prepojenie JSP a Java kódu.
 • Implementácia a integrácia MVC do Java webových aplikácií na báze JSP.

Kompletný príklad webovej aplikácie

Cena:

Rozsah: 5 dní

Java web programovanie II. – Java Standard Tag Libraries

Software: Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE

Popis: Základným princípom web programovania je oddelenie aplikačnej a prezentačnej logiky aplikácie. V praxi to znamená vo web stránkach (JSP) používať, čo najmenej JAVA kódu. Kurz popisuje štandardnú knižnicu tagov a použitie komponentov pri tvorbe webových aplikácií.

Predpoklad: Vedomosti na úrovni kurzu JAVA I. a Java web programovanie I.., orientácia vo Windows XP alebo Linux

Profil: Absolvent získa detailné vedomosti o využití JSTL pri vytváraní webových aplikácií, naučí sa ako vytvárať čisté aplikácie z hľadiska softvérovej architektúry.

Osnova kurzu:

Java Standard Tag Library

 • úvod do JSTL
 • výrazový jazyk SPEL
 • štandardná knižnica TAGov
 • prepojenie s externými jazykmi SQL
 • využitie tagov pri práci s XML
 • formátovanie na webových stránkach za pomoci tagov
 • internacionalizácia

Cena:

Rozsah: 2 dni

Java web programovanie III. – Enterprise Java Beans

Software: Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE, aplikačný server JBoss

Popis: Školenie je zamerané na objasnenie významu J2EE, použitia Enterprise Java Beanov (EJB) a technológie JMS (Java Messaging system) v J2EE. Po teoretickom úvode do princípov EJB sa krok za krokom, na konkrétnych príkladoch, objasňuje význam a použitie stavových a bez stavových session beanov, entitných a message-driven beanov. Pri entitných beanoch sa vysvetľuje použitie a rozdiel medzi kontajnerom a beanom riadená perzistencia. Súčasťou školenia je aj úvod do technológií tvorby webových klientov: JSP (Java Server Pages) a využívanie značiek v JSP tzv. JSTL (Java Standard Tag Library), ktorá začne uľahčuje tvorbu webových klientov a ich prepojenie s business logikou aplikácie.Počas školenia sa využíva vývojové prostredie Eclipse, aplikačný server JBoss a Eclipse, JSP (Java Server Pages) v.1.2, EJB (Enterprise Java Beans) v.2.0
Predpoklad: vedomosti približne na úrovni kurzu JAVA web programovanie I., orientácia vo Windows XP alebo Linux
Profil:
Osnova:

Teoretický úvod do technológie J2EE a Enterpise Java Beans

 • J2EE komponenty
 • J2EE klienti
 • Web komponenty
 • Business komponenty
 • EIS vrstva (Enterprise Information System)
 • J2EE kontajnery
 • balíčkovanie v J2EE (packaging)
 • distribuovaná architektúra in J2EE
 • architektúra Java Naming Directory Interface (JNDI)

Bezstavový Session Bean (Stateless)

 • teoretický úvod, životný cyklus beanu
 • vytvorenie Stateless Beanu
 • metódy home/remote rozhrania
 • business metódy
 • callback metódy
 • deployment deskriptor Session Beanu,
 • prístup na session bean – vytvorenie testovacieho klienta
 • otestovanie bezstavového beanu
 • cvičenie

Stavový Session Bean (Stateful)

 • teoretický úvod, životný cyklus beanu
 • vytvorenie Statefull Beanu
 • metódy home/remote rozhrania
 • business metódy
 • callback metódy
 • deployment deskriptor Session Beanu
 • prístup na session bean – vytvorenie testovacieho klienta
 • otestovanie stavového beanu
 • cvičenie

BMP (Bean Managed persistence) entity Bean

 • teoretický úvod, životný cyklus beanu
 • vytvorenie BMP Entity Beanu
 • konfigurácia DB connection pool (aplikačný server JBoss, databáza HyperSonic)
 • vytvorenie databázového rozhrania pre Bean
 • metódy home/remote rozhrania
 • vyhľadávacie metódy (finder)
 • business metódy
 • callback metódy
 • deployment deskriptor BMP Entity Beanu
 • vytvorenie testovacieho klienta
 • otestovanie stavového beanu
 • cvičenie

CMP (Container Managed persistence ) entity Bean

 • teoretický úvod, životný cyklus beanu
 • vytvorenie CMP Entity Beanu (ukážka v NetBeans/Eclipse)
 • detailný pohľad na mapovanie objektov a tabuliek (databáza HyperSonic)
 • prístup k mapovaným objektom – synchronizácia
 • metódy home/remote rozhrania
 • vyhľadávacie metódy (finder)
 • business metódy
 • callback metódy
 • deployment deskriptor CMP Entity Beanu
 • vytvorenie testovacieho klienta
 • otestovanie stavového beanu
 • cvičenie

Message Driven Bean (MDB) a Java Messaging System

 • úvod do Java Messaging System, fronty (Queue, Topic)
 • konfigurácia JMS (aplikačný server JBoss)
 • teoretický úvod do MDB
 • vytvorenie MD Beanu
 • definovanie objektov na výmenu správ
 • implementácia onMessage() metódy
 • deployment dekriptor Message Driven Beanu
 • vytvorenie testovacieho klienta
 • otestovanie stavového beanu
 • cvičenie

Vytvorenie webového klienta

 • vytvorenie jednoduchej webovej aplikácie na báze J2EE s použitím EJB
 • webový klient implementovaný pomocou servletov
 • načrtnutie využitia JSTL (Java Standard Tag Libraries) pri implementácii pomocou JSP

Cena:

Rozsah: 3 dni

JAVA a XML, XSLT

Software: Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE

Popis: Cieľom kurzu je poskytnúť úvod do dnes často skloňovanej problematiky XML. Vysvetľujú sa výhody popisného jazyka XML a JAVA nástroje, ktoré umožňujú prácu XML. Postupne sa preberajú základné typy XML parserov: SAX a DOM. Poslucháčom sa vysvetľujú možnosti transformačného jazyka XSLT pri transformácii XML dát a spôsob riadenia transformácie pomocou Javy.

Predpoklad: Orientácia vo Windows XP/Linux, vedomosti na úrovni kurzu JAVA I. Výhodou je znalosť vývojového prostredia NetBeans (príp. Eclipse).

Profil:

Osnova kurzu:

JAVA a XML – Spolupráca XML a JAVA, úvod do XSLT

 • Všeobecný úvod do XML
 • Popis XML, tvorba veľmi jednoduchých XML dokumentov
 • Java a XML – úvodné pojmy
 • XML parsery
 • Document Object Model (DOM) – stromovo orientovaný spôsob reprezentácie XML. Príklady na používanie DOM
 • SAX – udalostne orientovaná reprezentácia XML. Príklady na používanie SAX
 • Všeobecný úvod do XSLT
 • XSLT – transformácia XML dokumentov

Cena:

Rozsah: 2 dni

Eclipse a SWT

Software: Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE

Popis: S nástupom vývojového prostredia Eclipse sa do popredia dostáva nová implementácia grafického JAVA rozhrania SWT (Standart Widgets Toolkit). SWT je Eclipse ekvivalent Java knižníc AWT a SWING, pričom prináša množstvo výhod oproti štandardným Java grafickým knižniciam. Cieľom tohto školenia je oboznámiť poslucháčov s možnosťami, ktoré táto sada knižníc SWT prináša a naučiť efektívne pracovať so základnými grafickými elementmi SWT. Predpoklad: vedomosti na úrovni kurzu JAVA I., orientácia vo Windows XP alebo Linux Profil: Osnova:

Úvod do Eclipse a SWT (1.deň)

 • Inštalácia Eclipse a spustenie jednoduchého SWT programu.
 • Vytvorenie projektu, kompilácia, zostavenie balíčka (package), spustenie aplikácie.
 • Spôsob vytvorenia „standalone“ – samostatne spustiteľnej SWT aplikácie.
 • SWT widgets – princíp práce, vysvetlenie pojmov widget a shell, prepojenie so shellom.
 • Jednoduché SWT grafické elementy – Text, Button, List, Combo.

Programovanie SWT (2.deň)

 • Udalosti v SWT (Events) – spracovanie udalostí klávesnice a myši (Listeners).
 • Zložitejšie SWT grafické elementy – Table, TabFolder, Slider, Progress Bar, Trees.
 • Vytváranie menu – Menus, MenuItems.
 • Vytváranie toolbarov a coolbarov.

Programovanie SWT (3.deň)

 • Práca s obrázkami v SWT.
 • Používanie MessageBox-ov a preddefinovaných dialógov.
 • Práca so schránkou (ClipBoard).
 • Vytvorenie komplexnej „standalone“ aplikácie s využitím vedomostí o SWT získaných počas kurzu.

Cena:

Rozsah: 3 dni

MVC frameworks – Jakarta Struts, Java Server Faces

Software: Windows/Linux, Java 2, Eclipse, Jakarta Struts, Java Server Faces, Struts, JSF

Popis:

Predpoklad: Vedomosti na úrovni kurzu JAVA I. Alebo Java a Web I., orientácia vo Windows XP alebo Linux

Profil:

Osnova:

Jakarta Struts

 • Úvod do MVC (Model View Controller) a Jakarta Struts
 • Architektúra Jakarta Struts
 • Inštalácia a konfigurácia Jakarta Struts
 • Implementácia a integrácia MVC do Java webových aplikácií na báze servletov a JSP

JSF (Java Server Faces)

 • Úvod do JSF (Java Server Faces)
 • Architektúra JSF
 • Inštalácia a konfigurácia JSF
 • Princíp MVC pri JSF
 • UI komponenty a knižnica tagov JSF
 • Navigácia pomocou JSF
 • Spracovanie udalostí
 • Validácia

Servlety a JSP (Java Server Pages)

 • Úvod do Java servletov
 • Prepojenie business logiky a prezentačnej logiky aplikácie za pomoci serveltov
 • Rozhranie Servlet
 • Request-Response (ServletRequest, ServletResponse)
 • Úvod do JSP (Java Server Pages)
 • JSP vs. Servlety
 • Využitie JSP pri Jakarta Struts a JSF

Cena:

Rozsah: 3 dni